РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

АКТИ СУДА


КУЋНИ РЕД


На основу одредбе чл.90. Судског пословника („Сл.гласник РС“ 110/09 од 28.12.2009. године), председник суда прописује кућни ред.


Кућни ред
Допуна кућног реда
Измена кућног реда


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


На основу члана 16. и 17. Закона о заштити узбуњивача(„Службени гласник РС", број 128/14), и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС, број 49/15"), председник суда доноси Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2017. ГОДИНУ


Годишњи распоред послова судија
Измена годишњег распореда послова судија
Годишњи распоред послова судијских помоћника