РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

СУДИЈЕ

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Службени гласник РС“ бр. 43/2009, 91/2009, 35/2010 ), за Апелациони суд у Нишу утврђен је број од 42 судије, са в.ф. председника суда.


В.ф. председника суда


Заменици в.ф. председника суда


КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА