РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

НАДЛЕЖНОСТ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ


СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ И САСТАВ СУДА


Закон о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016) чланом 24. предвиђа да:

Апелациони суд одлучује о жалбама:

  1. на одлуке виших судова;
  2. на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд;
  3. на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд.

Апелациони суд одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање није надлежан виши суд, о преношењу надлежности основних и виших судова кад су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари и врши друге послове одређене законом.

Апелациони судови одржавају заједничке седнице и обавештавају Врховни касациони суд о спорним питањима од значаја за функционисање судова у Републици Србији и уједначавање судске праксе.


ТЕРИТОРИЈАЛНА НАДЛЕЖНОСТ


АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ  је, у складу са чл.6 ст.1 тач.3 Закона о седиштима и подручјима судова и тужилаштава („Службени гласник РС“, бр. 101/13 од 20.11.2013. године), који је у примени од 01.01.2014. године, основан за подручје следећих Виших судова:

ВИШЕГ СУДА У ВРАЊУ, основаног за подручје:

Основног суда у Врању (за територију општине Трговиште и град Врање), Основног суда у Бујановцу (за територију општина Бујановац и Прешево) и Основног суда у Сурдулици (за територију општина Босилеград, Владичин Хан и Сурдулица, са судским јединицама у Босилеграду и Владичином Хану).

ВИШЕГ СУДА У ЛЕСКОВЦУ, основаног за подручје:

Основног суда у Лесковцу (за територију општина Власотинце, Црна Трава и град Лесковац, са судском јединицом у Власотинцу ) и Основног суда у Лебану (за територију општина Бојник, Лебане и Медвеђа).

ВИШЕГ СУДА У НИШУ, основаног за подручје:

Основног суда у Нишу (за територију општина Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг и за град Ниш) и Основног суда у Алексинцу (за територију општина Алексинац, Ражањ, Сокобања, са судском јединицом у Сокобањи).

ВИШЕГ СУДА У ПРОКУПЉУ, основаног за подручје:

Основног суда у Прокупљу (за територију општина Житорађа, Мерошина и Прокупље) и Основног суда у Купшумлији (за територију општина Блаце и Куршумлија).

ВИШЕГ СУДА У ПИРОТУ, основаног за подручје:

Основног суда у Пироту (за територију општина Бабушница, Бела Паланка и Пирот) и Основног суда у Димитровграду (за територију општине Димитровград).

ВИШЕГ СУДА У ЗАЈЕЧАРУ, основаног за подручје:

Основног суда у Зајечару (за територију општине Бољевац и град Зајечар), Основног суда у Бору (за територију општине Бор) и Основног суда у Књажевцу (за територију општине Књажевац).

ВИШЕГ СУДА У НЕГОТИНУ, основаног за подручје:

Основног суда у Неготину (за територију општина Кладово и Неготин, са судском јединицом у Кладову) и Основног суда у Мајданпеку (за територију општине Мајданпек).

За територију АП Косово и Метохија, до доношења посебног закона којим ће се основати судови надлежни за ту територију, настављају да раде судови у Косовској Митровици а у складу са чланом 17. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 116/08)

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОЛОЖАЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ