РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ


Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. став 1. Закона о уређењу судова и члана 46-48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује Распоред послова судија Апелационог суда у Нишу за 2017. годину.


СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи Драган Јоцић, председник суда.

За заменике председника суда одређују се судије: Снежана Милошевић и Александар Пантић.

За руководиоца службе председника суда одређује се Јелена Јанчетовић, секретар суда.


СУДСКА ОДЕЉЕЊА И УРЕДНИК БИЛТЕНА

За председнике судских одељења одређују се:

 1. У Одељењу судске праксе: председник Драган Јоцић, заменици судија Зоран Поповић, Снежана Милошевић и Александар Пантић.
 2. У Кривичном одељењу: председник, судија Зоран Поповић, а заменик Слободан Стојилковић
 3. У Грађанском одељењу: председник, судија Александар Пантић, а заменик судија Данијела Николић
 4. У Одељењу радних спорова : председник, судија Ивана Рађеновић, а заменик судија Тања Ристић

Главни и одговорни уредник билтена судске праксе је Председник суда Драган Јоцић, а заменик главног и одговорног уредника судија Зоран Поповић


КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

 1. Љиљана Миљковић, председник већа
 2. Весна Стевановић, члан
 3. Вера Милошевић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Ранко Банковић, члан
 3. Јасмина Јововић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Гордана Павловић, председник већа
 2. Горана Митић, члан
 3. Иван Булатовић, члан

V – ВЕЋЕ

 1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
 2. Драгана Живадиновић, члан
 3. Саша Бошковић, члан

Већа која поступају по жалбама против одлука Апелационог суда (Кж-3 предметима)

I – ВЕЋЕ

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Горана Митић, члан
 3. Мирјана Ђорђевић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Вера Милошевић, члан
 3. Гордана Павловић, члан

Веће за поступање по старим предметима

 1. Драган Јоцић, председник већа
 2. Снежана Милошевић, члан
 3. Слободан Стојилковић, члан
 4. Данијела Николић, члан
 5. Ивана Рађеновић, члан

Члана овог већа чини и судија који реферише старе предмете.


ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

 1. Марина Ђукић, председник већа
 2. Соња Симоновић-Стојановић, члан
 3. Невена Благојевић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Данијела Николић, председник већа
 2. Слободанка Китановић, члан
 3. Добрила Здравковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Александар Пантић, председник већа
 2. Зорица Стошић, члан
 3. Јадранка Митровски, члан

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

V – ВЕЋЕ

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан

VI – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Љубиша Милојевић, члан

VII – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Слађана Стојановић, члан
 3. Вера Милошевић, члан

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

 1. Драган Јоцић, председник суда, руководилац судске праксе суда
 2. Зоран Поповић, његов заменик
 3. Снежана Милошевић, заменик председника суда
 4. Александар Пантић, заменик председника суда
 5. Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова
 6. Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу
 7. Марина Милановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу
 8. Судијски помоћник Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, кога мења судијски помоћник Миљана Радовановић
 9. Судијски помоћник Златица Петровић у Грађанском одељењу, коју мењају судијски помоћници Слађана Љубеновић, Слађанка Тасић, Јелена Николић и Миљана Поповић Ђурић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року , за поступање у предметима заштите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

У предметима из области Радних спорова

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан

У предметима из области Кривичне материје

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списа предмета у којем је ово право повређено.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

I – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Вера Милошевић, члан
 3. Слађана Стојановић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Данијела Николић, члан
 3. Добрила Здравковић, члан