РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ


Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. став 1. Закона о уређењу судова и члана 46-48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује Распоред послова судија Апелационог суда у Нишу за 2018. годину.


СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи Драган Јоцић, председник суда.

За заменике председника суда одређују се судије: Снежана Милошевић и Соња Симоновић Стојановић.

За руководиоца службе председника суда одређује се Јелена Јанчетовић, секретар суда.


СУДСКА ОДЕЉЕЊА И УРЕДНИК БИЛТЕНА

За председнике судских одељења одређују се:

 1. У Одељењу судске праксе: председник суда Драган Јоцић, а заменик судија Зоран Поповић.
 2. У Кривичном одељењу: председник, судија Зоран Поповић, а заменик Слободан Стојилковић.
 3. У Грађанском одељењу: председник, судија Данијела Николић, а заменик Добрила Здравковић.
 4. У Одељењу радних спорова : председник, судија Ивана Рађеновић, а заменик судија Тања Ристић.

Главни и одговорни уредник билтена судске праксе је председник суда Драган Јоцић, а заменик главног и одговорног уредника судија Зоран Поповић


КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

 1. Љиљана Миљковић, председник већа
 2. Весна Стевановић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Ранко Банковић, члан
 3. Јасмина Јововић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Гордана Павловић, председник већа
 2. Горана Митић, члан
 3. Иван Булатовић, члан

V – ВЕЋЕ

 1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
 2. Драгана Живадиновић, члан
 3. Саша Бошковић, члан

Већа која поступају по жалбама против одлука Апелационог суда (Кж-3 предметима)

I – ВЕЋЕ

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Горана Митић, члан
 3. Мирјана Ђорђевић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Драгана Живадиновић, члан
 3. Гордана Павловић, члан

Веће за поступање по старим предметима

 1. Драган Јоцић, председник већа
 2. Снежана Милошевић, члан
 3. Слободан Стојилковић, члан
 4. Данијела Николић, члан
 5. Ивана Рађеновић, члан

Члана овог већа чини и судија који реферише старе предмете.


ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

 1. Марина Ђукић, председник већа
 2. Невена Благојевић, члан
 3. Драган Крстић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Данијела Николић, председник већа
 2. Снежана Лазић, члан
 3. Милица Златковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
 2. Зорица Стошић, члан
 3. Јадранка Митровски, члан
 4. Оливера Јовановић, члан

V – ВЕЋЕ

 1. Добрила Здравковић, председник већа
 2. Снежана Тодоровић, члан
 3. Зоран Стаменковић, члан

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I – ВЕЋЕ

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан
 4. Ђорђе Гојгић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Љубиша Милојевић, члан
 3. Данијела Божовић, члан
 4. Ксенија Џомбић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Слађана Стојановић, члан
 3. Лидија Стошић, члан

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

 1. Драган Јоцић, председник суда, руководилац судске праксе суда
 2. Зоран Поповић, његов заменик
 3. Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Снежана Милошевић
 4. Марина Милановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Зорица Стошић
 5. Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Тања Ристић
 6. Судијски помоћник Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, а у случају његове одсутности или спречености замењиваће га судијски помоћник Миљана Радовановић
 7. Судијски помоћници Златица Петровић, Миљана Поповић Ђурић и Ивана Ђурђић Митровић у Грађанском одељењу и Одељењу радних спорова. Судијски помоћници Слађана Љубеновић и Слађанка Тасић, услед одсутности или спречености судијског помоћника распоређеног у судској пракси или због повећаног обима посла радиће у судској пракси.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року , за поступање у предметима заштите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

У предметима из области Радних спорова

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан

У предметима из области Кривичне материје

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списа предмета у којем је ово право повређено.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

I – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Слађана Стојановић, члан
 3. Ксенија Џомбић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Данијела Николић, члан
 3. Добрила Здравковић, члан