РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОДЕЉЕЊА У СУДУ


Председник суда

Драган Јоцић


Заменици председника суда

Снежана Милошевић

Соња Симоновић-Стојановић


КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


У Кривичном одељењу председник je судија Зоран Поповић, а заменик судија Слободан Стојилковић.

Састоји се од укупно пет судских већа која поступају у свим другостепеним кривичним предметима, предметима делегације и сукоба надлежности као и осталим кривичним предметима из надлежности апелационог суда, а чине их следеће судије:

I – ВЕЋЕ

 1. Љиљана Миљковић, председник већа
 2. Весна Стевановић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Ранко Банковић, члан
 3. Јасмина Јововић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Гордана Павловић, председник већа
 2. Горана Митић, члан
 3. Иван Булатовић, члан

V – ВЕЋЕ

 1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
 2. Драгана Живадиновић, члан
 3. Саша Бошковић, члан

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


У Грађанском одељењу председник je судија Данијела Николић, а заменик судија Добрила Здравковић.

Грађанско одељење има укупно седам судских већа која поступају у предметима опште грађанске материје. У оквиру одељења постоје посебна већа за спорове из породичних односа. Грађанско одељење има укупно 13 судија:

I – ВЕЋЕ

 1. Марина Ђукић, председник већа
 2. Невена Благојевић, члан
 3. Оливера Јовановић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Данијела Николић, председник већа
 2. Добрила Здравковић, члан
 3. Снежана Лазић, члан
 4. Зоран Стаменковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
 2. Зорица Стошић, члан
 3. Јадранка Митровски, члан

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА


У Одељењу радних спорова председник je судија Ивана Рађеновић, а заменик судија Тања Ристић.

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно три већа која чине:

V – ВЕЋЕ

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан
 4. Ђорђе Гојгић, члан

VI – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Љубиша Милојевић, члан
 3. Данијела Божовић, члан
 4. Ксенија Џомбић, члан

VII – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Слађана Стојановић, члан
 3. Лидија Стошић, члан

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ


У Одељењу судске праксе председник је председник суда Драган Јоцић.

Одељење судске праксе проучава и прати праксу судова и међународних судских органа и благовремено обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова. У суду се воде општи и посебан регистар регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда, а која су од значаја за судску праксу и правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења и саветовањима и радним састанцима судија. Општи и посебан регистар правних схватања воде се хронолошким редом одвојено за сваку грану судског рада.

Одељење судске праксе чине следеће судије:

 1. Драган Јоцић, председник суда, руководилац судске праксе суда
 2. Зоран Поповић, његов заменик
 3. Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Снежана Милошевић
 4. Марина Милановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Зорица Стошић
 5. Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Тања Ристић
 6. Судијски помоћник Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, а у случају његове одсутности или спречености замењиваће га судијски помоћник Миљана Радовановић
 7. Судијски помоћници Златица Петровић, Миљана Поповић Ђурић и Ивана Ђурђић Митровић у Грађанском одељењу и Одељењу радних спорова. Судијски помоћници Слађана Љубеновић и Слађанка Тасић, услед одсутности или спречености судијског помоћника распоређеног у судској пракси или због повећаног обима посла радиће у судској пракси.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року , за поступање у предметима заштите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

У предметима из области Радних спорова

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан

У предметима из области Кривичне материје

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списа предмета у којем је ово право повређено.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

I – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Слађана Стојановић, члан
 3. Ксенија Џомбић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Данијела Николић, члан
 3. Добрила Здравковић, члан