РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОДЕЉЕЊА У СУДУ


Председник суда

Драган Јоцић


Заменици председника суда

Снежана Милошевић и

Александар Пантић


КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


У Кривичном одељењу председник je судија Зоран Поповић, а заменик судија Слободан Стојилковић.

Састоји се од укупно пет судских већа која поступају у свим другостепеним кривичним предметима, предметима делегације и сукоба надлежности као и осталим кривичним предметима из надлежности апелационог суда, а чине их следеће судије:

I – ВЕЋЕ

 1. Љиљана Миљковић, председник већа
 2. Весна Стевановић, члан
 3. Вера Милошевић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Ранко Банковић, члан
 3. Јасмина Јововић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Гордана Павловић, председник већа
 2. Горана Митић, члан
 3. Иван Булатовић, члан

V – ВЕЋЕ

 1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
 2. Драгана Живадиновић, члан
 3. Саша Бошковић, члан

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


У Грађанском одељењу председник je судија Александар Пантић, а заменик судија Данијела Николић.

Грађанско одељење има укупно седам судских већа која поступају у предметима опште грађанске материје. У оквиру одељења постоје посебна већа за спорове из породичних односа. Грађанско одељење има укупно 12 судија:

I – ВЕЋЕ

 1. Марина Ђукић, председник већа
 2. Соња Симоновић-Стојановић, члан
 3. Невена Благојевић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Данијела Николић, председник већа
 2. Слободанка Китановић, члан
 3. Добрила Здравковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Александар Пантић, председник већа
 2. Зорица Стошић, члан
 3. Јадранка Митровски, члан

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА


У Одељењу радних спорова председник je судија Ивана Рађеновић, а заменик судија Тања Ристић.

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно три већа која чине:

V – ВЕЋЕ

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан

VI – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Љубиша Милојевић, члан

VII – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Слађана Стојановић, члан
 3. Вера Милошевић, члан

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ


У Одељењу судске праксе председник је председник суда Драган Јоцић, а заменици судија Вера Милошевић, Александар Пантић и Ивана Рађеновић.

Одељење судске праксе проучава и прати праксу судова и међународних судских органа и благовремено обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова. У суду се воде општи и посебан регистар регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда, а која су од значаја за судску праксу и правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења и саветовањима и радним састанцима судија. Општи и посебан регистар правних схватања воде се хронолошким редом одвојено за сваку грану судског рада.

Одељење судске праксе чине следеће судије:

 1. Драган Јоцић, председник суда, руководилац судске праксе суда
 2. Зоран Поповић, његов заменик
 3. Снежана Милошевић, заменик председника суда
 4. Александар Пантић, заменик председника суда
 5. Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова
 6. Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу
 7. Марина Милановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу
 8. Судијски помоћник Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, кога мења судијски помоћник Миљана Радовановић
 9. Судијски помоћник Златица Петровић у Грађанском одељењу, коју мењају судијски помоћници Слађана Љубеновић, Слађанка Тасић, Јелена Николић и Миљана Поповић Ђурић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року , за поступање у предметима заштите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

У предметима из области Радних спорова

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан

У предметима из области Кривичне материје

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списа предмета у којем је ово право повређено.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

I – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Вера Милошевић, члан
 3. Слађана Стојановић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Данијела Николић, члан
 3. Добрила Здравковић, члан