РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ


У Одељењу судске праксе председник је председник суда Драган Јоцић, а заменици судија Вера Милошевић, Александар Пантић и Ивана Рађеновић.

Одељење судске праксе проучава и прати праксу судова и међународних судских органа и благовремено обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова. У суду се воде општи и посебан регистар регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда, а која су од значаја за судску праксу и правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења и саветовањима и радним састанцима судија. Општи и посебан регистар правних схватања воде се хронолошким редом одвојено за сваку грану судског рада.

Одељење судске праксе чине следеће судије:

  1. Драган Јоцић, председник суда, руководилац судске праксе суда
  2. Зоран Поповић, његов заменик
  3. Снежана Милошевић, заменик председника суда
  4. Александар Пантић, заменик председника суда
  5. Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова
  6. Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу
  7. Марина Милановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу
  8. Судијски помоћник Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, кога мења судијски помоћник Миљана Радовановић
  9. Судијски помоћник Златица Петровић у Грађанском одељењу, коју мењају судијски помоћници Слађана Љубеновић, Слађанка Тасић, Јелена Николић и Миљана Поповић Ђурић