РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ


У Одељењу судске праксе председник је председник суда Драган Јоцић.

Одељење судске праксе проучава и прати праксу судова и међународних судских органа и благовремено обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова. У суду се воде општи и посебан регистар регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда, а која су од значаја за судску праксу и правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења и саветовањима и радним састанцима судија. Општи и посебан регистар правних схватања воде се хронолошким редом одвојено за сваку грану судског рада.

Одељење судске праксе чине следеће судије:

  1. Драган Јоцић, председник суда, руководилац судске праксе суда
  2. Зоран Поповић, његов заменик
  3. Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Снежана Милошевић
  4. Марина Милановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Зорица Стошић
  5. Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Тања Ристић
  6. Судијски помоћник Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, а у случају његове одсутности или спречености замењиваће га судијски помоћник Миљана Радовановић
  7. Судијски помоћници Златица Петровић, Миљана Поповић Ђурић и Ивана Ђурђић Митровић у Грађанском одељењу и Одељењу радних спорова. Судијски помоћници Слађана Љубеновић и Слађанка Тасић, услед одсутности или спречености судијског помоћника распоређеног у судској пракси или због повећаног обима посла радиће у судској пракси.