РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОСНИВАЊЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

Апелациони суд у Нишу основан је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 116/2008). Суд је почео са радом 01.01.2010.године у просторијама које је раније користио Окружни суд у Нишу, на Тргу Краља Александра. Након опремања зграде која се налази у Нишу у ул. Војводе Путника бб, Апелациони суд је дана 18.01.2010.године отпочео са радом у овој згради, где су смештена и одељења Управног и Вишег прекршајног суда, као и Апелационо јавно тужилаштво у Нишу. 

Председник суда је судија Драган Јоцић.

У Апелационом суду у Нишу формирана су следећа судска одељења:

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Службени гласник РС“ бр.43/2009, 91/2009, 35/2010 ), за Апелациони суд у Нишу утврђен је број од 42 судија, са председником суда.

Правилником о унутрашњем уређењу у и систематизацији радних места за обављање послова из делокруга Суда утврђено је 24 радних места и систематизовано је 98 запослених и то 62 државна службеника и 36 намештеника.