РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ


ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
"Службени гласник РС", бр. 33/2006, 13/2016

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом примењује се од 1. јануара 2007 године и дефинише пре свега ко су „особе са инвалидитетом“, шта се сматра под појмом „дискриминације“, а шта је „дискриминаторско понашање“. Такође, закон дефинише „органе јавне власти“ и које су све њихове обавезе у погледу забране дискриминације.

Прописана је општа дискриминација, као и посебни случајеви дискриминације. Предвиђена су и посебна правила парничног поступка а ради заштите од дискриминације због инвалидитета.

Закон уводи и прекршајну одговорност за правна и одговорна физичка лица која поступе супротно одредбама овог закона. Предвиђен је и низ мера за подстицање равноправности особа са инвалидитетом.


ПРИСТУП ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗГРАДИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

Апелациони суд у Нишу налази се у улици Војводе Путника б.б., у згради у којој се још налазе и Апелационо јавно тужилаштво, одељење Управног суда и одељење Прекршајног апелационог суда. За потребе ових судова и тужилаштва зграда је у потпуности реконструисана чиме је, између осталог, омогућен приступ особама са инвалидитетом.

Приступ згради особа које се отежано крећу је из дворишта зграде из кога могу користити лифт. Лифт се налази непосредно до унутрашњег улаза у зграду а улаз се налази у нивоу земље, тако да за особе са инвалидитетом нису потребна никаква помагала за улазак у зграду. Радник обезбеђења, који ће пружити сву потребну помоћ приликом уласка у суд, може се позвати на телефон...

Лифт води до приземља зграде где се налазе све писарнице Апелационог суда у Нишу као и суднице.

Кликните на слике за увећање


ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ПОСТУПЦИМА ПРЕД АПЕЛАЦИОНИМ СУДОМ

Апелациони суд је надлежан да одлучује о жалбама а у жалбеном поступку се по правилу одлука доноси без расправе.

Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку предвиђени су изузеци када ће се и пред апелационим судом, као другостепеним, одржати расправа. За ове случајеве треба имати у виду законске одредбе које регулишу положај особа са инвалидитетом у судском поступку и предвиђају додатна правила за саслушање особа са оштећеним слухом или особа које отежано говоре.

Особи оштећеног слуха питања ће се поставити писмено, а уколико има отежан говор на питања ће писмено одговарати. Ако се саслушање не може извршити на овакав начин, позваће се као тумач лице које се са сведоком може споразумети.

Закоником о кривичном поступку предвиђена је посебна заштита особа са инвалидитетом прописивањем обавезног присуства браниоца приликом првог саслушања окривљеног који због хендикепа није у могућности да се успешно брани.

Особе које се саслушавају као сведоци а имају оштећени слух потписују текст заклетве, док особе оштећеног слуха које не знају да читају и пишу заклињу се уз помоћ тумача.

Када је реч о особама са оштећеним видом председник већа чита текст заклетве коју затим понавља сведок.