РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ПРЕДСЕДНИК СУДА

Избор председника суда, трајање и престанак функције регулисани су одредбама Закона о судијама.

Високи савет судства предлаже једног или више кандидата за председника суда. Пре утврђивања предлога, Високи савет судства прибавља мишљење о пријављеним кандидатима на седници свих судија оног суда за који се председник бира. Народна скупштина бира председника суда на предлог Високог савета судства. Судија који је изабран за председника суда, обавља и судијску функцију у том суду.

Овлашћења и дужности председника суда регулисани су Законом о уређењу судова, Законом о судијама и Судским пословником.

Сходно наведеним прописима, председник суда:

Председник суда има једног или више заменика који обављају посао у случају његове спречености или одсутности. Поједине делатности судске управе председник може поверити свом заменику или председницима одељења. Ово не важи за послове који се односе на одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и на удаљење судије и судије поротника са дужности.

У Апелационом суду у Нишу утврђена је и организациона јединица кабинет председника суда у којој се обављају послови који доприносе остваривању функције председника суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и други административно-технички послови из делокруга рада председника суда.

Кабинетом председника Апелационог суда у Нишу руководи председник суда Драган Јоцић.