РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ПРОПИСИ У ВЕЗИ СА РАДОМ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА


Устав Републике Србије
Уставни Закон за спровођење Устава Републике Србије


ПРАВОСУДНИ ЗАКОНИ


Закон о судијама
Закон о уређењу судова
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава


КРИВИЧНА МАТЕРИЈА


Кривични законик
Законик о кривичном поступку
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
Закон о безбедности саобраћаја на путевима
Закон о прекршајима


ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА


Закон о парничном поступку
Породични закон
Закон о облигационим односима
Закон о основама својинскоправних односа
Закон о наслеђивању
Закон о становању
Закон о раду
Закон о приватизацији
Закон о стечају
Закон о привредним друштвима
Закон о извршењу и обезбеђењу
Закон о ванпарничном поступку
Закон о заштити права на суђење у разумном року


ОСТАЛО


Закон о судским таксама
Закон о заштити узбуњивача
Закон о Високом савету судства
Закон о мирном решавању радних спорова
Закон о државним службеницима
Закон о платама државних службеника и намештеника
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја


ПОДЗАКОНСКИ АКТИ


Судски пословник
Пословник Високог савета судства
Пословник Високог службеничког саветa