РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

Судијски помоћник обавља следеће послове: помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, врши под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника Суда.

Судијски помоћници у Апелационом суду у Нишу стичу следећа звања:

судијски сарадник, виши судијски сарадник и судски саветник.

Звање судијског сарадника може стећи лице које има положен правосудни испит, а звање вишег судијског сарадника лице које после положеног правосудног испита има најмање две године радног искуства у правној струци.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Апелационом суду у Нишу предвиђен је број од четрдесет два судијска помоћника. Судијски помоћници Апелационог суда у Нишу распоређени су у судска одељења на следећи начин:


Кривично одељење


Грађанско одељење


Одељење радних спорова


Одељење судске праксе