РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

СУДОВИ У СРБИЈИ


У Републици Србији од 1. јануара 2014. године постоји укупно 159 судова, од којих као првостепени поступа, 66 основних судова, 25 виших, 16 привредних, 44 прекршајна суда и Управни суд. По жалбама поступају 4 апелациона суда, Привредни апелациони суд и Прекршајни апелациони суд и, у Законом предвиђеним случајевима, виши судови.


Мапа судова опште и посебне надлежности


Судови опште надлежности

Врховни касациони суд највиши суд у Републици Србији са седиштем у Београду
апелациони судови (4) основани за подручје већег броја виших судова
виши судови (25) основани за подручје једног или више основних судова
основни судови (66) основани за територију града, односно једне или више општина


Судови посебне надлежности

Привредни апелациони суд основан за територију Републике Србије са седиштем у Београду
Управни суд основан за територију Републике Србије са седиштем у Београду и Одељењима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
Прекршајни апелациони суд основан за територију Републике Србије са седиштем у Београду и Одељењима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
привредни судови (16) основани за територију једног или више градова, односно више општина
прекршајни судови (44) основани за територију града, односно једне или више општина