РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

СУДСКО ОСОБЉЕ

Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом о уређењу судова и Законом о државним службеницима и намештеницима (,,Службени гласник РС“,број 79/2005, 81/2005, 64/2007, 67/2007,116/2008 и 104/2009), Судским пословником и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом, а мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа.

На заснивање радног односа, права и обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и одговорности судског особља, примењују се прописи који уређују радне односе државних службеника и намештеника, ако Законом о уређењу судова није друкчије одређено.

Судско особље има право и обавезу на стручно усавршавање и обуку коју организују Министарство или институција надлежна за обуку у правосуђу.

Судско особље дужно је да савесно и непристрасно врши своје послове и чува углед суда.

Судско особље у Апелационом суду у Нишу чине:

  1. судијски помоћници и
  2. државни службеници и намештеници запослени на административним, информационим, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.