РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - ПРАВНА СХВАТАЊА, СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА О ЗАКЉУЧЦИМА И СПОРНИМ ПРАВНИМ ПИТАЊИМА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова


КРИВИЧНА МАТЕРИЈА
Мања количина опојне дроге
Овлашћење оштећеног као тужиоца да поднесе оптужни акт
Овлашћење суда у вези са оптужбом
Одрицање од права на жалбу у скраћеном поступку
Чињенично стање кривичног дела из чл. 350. ст. 3. КЗ
Одлука суда трећег степена
Овлашћење другостепеног суда у седници већа у поступку према малолетницима
Везаност суда правном оценом дела у оптужби
Кривично дело из чл. 195. КЗ – трајно или продужено кривично дело
Накнада трошкова поступка од стране малолетника
Обавезно одузимање предмета (чл. 350. ст. 5. КЗ)
Застарелост кривичног гоњења
Трајно одузимање имовине и ванредни правни лекови
Захтев за спровођење истраге оштећеног као тужиоца и нови ЗКП (овлашћења оштећеног као тужиоца и статус захтева)
Ранија осуђиваност као отежавајућа околност приликом одмеравања казне за кривична дела у стицају (јединствена казна)
Својство учиниоца кривичног дела из чл.194. ст.5. КЗ
Однос кривичних дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст 1 КЗ и злоупотреба службеног положаја одговорног лица из чл. 234 ст 1 КЗ
Стицај кривичних дела насиље на спортској приредби из чл. 344а КЗ и тешка телесна повреда из чл. 121 ст. 1 КЗ
Надлежност за одлучивање о притвору у скраћеном поступку пре подношења оптуженог предлога
Саоптужени као сведок
Изузеће судије у другостепеном поступку (када је претходно одлучивао о продужењу притвора у истом предмету)