РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - ПРАВНА СХВАТАЊА, СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА О ЗАКЉУЧЦИМА И СПОРНИМ ПРАВНИМ ПИТАЊИМА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова


ОПШТА ПАРНИЦА
Право прече куповине - полагање новчаног износа у висини тржишне цене непокретности
Пасивна легитимација јединица локалне самоуправе и предшколске установе, основ спора и застарелост
Законска затезна камата
Рок за подношење тужбе за рехабилитационо обештећење
Остали законски наследници из одредбе члана 7. тачка 2. Закона о рехабилитацији
Застарелост потраживања накнаде за неовлашћено коришћење електричне енергије
Затезна камата на трошкове поступка
Накнада материјалне штете на возилу када је попуњен и потписан европски извештај
Уступање спровођења извршења извршитељима
Издржавање деце од стране крвних сродника (бабе и деде)
Право правних следбеника рехабилитованог лица на накнаду материјалне штете
Права чланова уже породице штетника
Право на трошкове поступка који су настали пред Уставним судом
Право на накнаду трошкова у поступку рехабилитације
Доспелост регресних потраживања осигуравача (Гарантног фонда) према лицима одговорним за штету
Почетак рока за побијање уговора о преносу права својине на непокретности
Тужба за утврђење
Застарелост права на исплату утужене електричне енергије