РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - СПОРНА ПИТАЊА СА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЕДНИЦА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА О КОЈИМА НИЈЕ ДОНЕТ ЈЕДИНСТВЕНИ ЗАКЉУЧАК


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова


РАДНИ СПОРОВИ
  1. Да ли је основни суд надлежан да поступа по тужби тужиоца који је у статусу државног службеника, против туженог послодавца Републике Србије, са истакнутим тужбеним захтевом да се утврди да су тужиоци у радном односу на неодређено време почев од заснивања радног односа па надаље, те да се обавеже тужена да тужиоцу на име неисплаћених зарада (плата) исплати одређене месечне износе у спорном периоду са законском затезном каматом, а који је заснован на чињеницама истакнутим у тужби, да је тужилац у радном односу на неодређено време, да је послодавац исплаћивао плате све до 30.06.2013. године, када је без доношења решења о престанку радног односа, обуставио даљу исплату плата, те да тужиоци и даље обављају послове на територији Косова и Метохије.
  2. Да ли је запосленом престао радни однос у одсуству решења о престанку радног односа кад запослени дуже време не ради?
  3. Урачунавање стимулативне накнаде у накнаду зараде за време коришћена годишњег одмора запосленима у Министарству унутрашљих послова
  4. Право запосленог на накнаду штете због изгубљене зараде и новчана накнада за време незапослености
  5. Основица за обрачун и исплату отпремнине
  6. Право запослених на учешће у расподели добити
  7. Законска затезна камата на трошкове парничног поступка
  8. Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада