РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ УСВОЈЕНИ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ СЕДНИЦАМА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова


КРИВИЧНА МАТЕРИЈА
Дан упознавања јавног тужиоца са материјалом прикупљеним коришћењем посебних доказних радњи
Измена оптужног акта на претресу пред другостепеним судом
Могућност укидања првостепене пресуде када битна повреда кривичног поступка није истакнута у жалби
Органи предузећа или другог правног лица на које се односи радња довођења у заблуду из чл.238. ст.1. тач.2. КЗ
Правна квалификација више радњи кривичних дела насиље у породици из чл.194. ст.1. КЗ извршених према истом оштећеном лицу
Трајно одузимање имовине и ванредни правни лекови
Поступање другостепеног суда када жалбе не указују на застарелост кривичног гоњења по новом ЗКП-у
Захтев за спровођење истраге оштећеног као тужиоца и нови ЗКП (овлашћења оштећеног као тужиоца и статус захтева)
Дозвољеност жалбе против решења већа непосредно вишег суда којим је у фази истраге одбијен предлог јавног тужиоца за продужење притвора
Надлежност за одлучивање о неблаговременој и недозвољеној жалби против решења првостепеног суда
Преиначење првостепене пресуде након одржаног претреса пред другостепеним судом
Могућност условног отпуштања окривљеног који је 2/3 казне провео у притвору
Примена „Маријиног закона“ на кривична дела извршена пре његовог ступања на правну снагу (захтев за условни отпуст)
Ко је „друго“ лице према чл. 359. КЗ (пре измена од септембра 2009. године)
Канабис који има мање од 0,3% ТХЦ-а
Одлука о јемству и отклањање основа за притвор из чл. 142. ст. 1. тач. 2, 3. и 5. ЗКП
Преквалификација са кривичног дела из чл. 246. ст. 1. КЗ на кривично дело из чл. 246а. ст. 1. КЗ
Присуство окривљеног и браниоца на седници већа на којој се одлучује о притвору
Правна природа новчане казне која је изречена уз условну осуду
Кажњиво дело и начело „ne bis in idem“
Могућност да се окривљеном продужи притвор по основу чл. 142. ст. 1. тач. 5. ЗКП, након изрицања првостепене пресуде
Могућност да се за исти догађај лицу које је правноснажно осуђено за прекршај суди и у кривичном поступку
Могућност да се ослобађајућа пресуда преиначи у другостепеном поступку без одржавања претреса
Издржавање казне затвора у просторијама у којима осуђени станује – надлежност за одлучивање