РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ УСВОЈЕНИ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ СЕДНИЦАМА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова


ОПШТА ПАРНИЦА
Накнада штете због неисплате средстава по Уредби о коришћењу средстава подршке некомерцијалним пољопривредним газдинствима
Везаност суда границама постављеног тужбеног захтева(Апсолутна и релативна ништавост уговора)
Пуномоћје адвоката
Надлежност парничног суда након превођења предмета из "ИВ" уписника у "П" уписник
Трошкови поступка настали у поступку који спроводи јавни извршитељ
Предлог за споразумни развод брака
Предлог за извршење (више средстава и предмета извршења)
Плаћање судске таксе у поступку рехабилитације и у парничном поступку где се остварује рехабилитационо обештећење
Правни интерес за вођење ванпарничног поступка из члана 47. Закона о враћању имовине и обештећењу
Одбацнвање поднеска
Редован правни лек против решења о извршењу ради наплате неплаћене судске таксе таксеног обавезника
Право осигураника-власника моторног возила који није управљао возилом у моменту настанка штетног догађаја на накнаду нематеријалне штете причињене употребом тог возила
Солидарна одговорност
Спор мале вредности (недопустивост извршења на пописаним покретним стварима)
Спор мале вредности(тужба и противтужба)
Конституисање привремене службености
Утврђивање чињеница у хитним поступцима из области Породичног права
Одбачај тужбе
Путни и остали трошкови превоза пуномоћника-адвоката из чл.9. Тарифе о наградама и накнадама за рад адвоката, за обављање послова заступања пред судом изван седишта адвокатске канцеларије
Надлежност апелационог суда
Ослобађање од трошкова поступка
Генерално пуномоћје за заступање депоновано у суду
Утврђивање права коришћења јединице локалне самоуправе у случају исплате накнаде штете за фактичку експропријацију
Закључци у области пружања правне заштите од дискриминације
Застарелост потраживања накнаде штете (разлика у пензијама)
Разлози правичности код одлучивања о трошковима поступка
Признање застареле обавезе
Застарелост потраживања накнаде штете због неисплате ратних дневница
Право на увећану накнаду за заступање
Накнада погребних трошкова
Надлежност суда у поступку извршења
Одређивање извршења на новчаним средствима која извршни дужник - физичко лице има на текућем рачуну преко ког обавља предузетничку делатност
Наставак прекинутих поступака парничног извршења и парничне наплате
Отказ уговора о продаји топлотне енергије
Надлежност суда
Застарелост потраживања
Прекид застарелости
Права из осигурања чланова уже породице штетника
Право правних следбеника рехабилитованог лица на накнаду материјалне штете
Накнада штете у случају када је састављен Европски извештај
Предлог извршења на основу веродостојне исправе
Издржавање деце од стране деде и бабе
Неовлашћено коришћење електричне енергије и рок застарелости
Обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој по Закону о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој (Сл.гл. РС бр 43/2004)
Захтев за исплату средстава регресирања и апсолутна надлежност суда
Право на накнаду трошкова насталих пред Уставним судом у парничном поступку