РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ УСВОЈЕНИ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ СЕДНИЦАМА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова


РАДНИ СПОРОВИ
Увећање плате судија по основу времена проведеног на раду - минули рад
Тужба по закону о спречавању злостављања на раду
Плата возача санитетског возила
Дан престанка радног односа кад запослени не тражи враћање на рад
Јубиларна награда
Накнада материјалне штете судијама за период невршења судијске функције
Накнада нематеријалне штете судијама
Право запосленог на накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора
Обим права запосленог на накнаду штете због незаконитог престанка радног односа
Понављање поступка
Сразмерно трајање годишњег одмора
Поремећај у пословању и разлика до пуне зараде
Трошкови неизабраних судија за упис у именик адвоката и трошкови настали поводом обављања адвокатске делатности
Запослени у домовима здравља и увећана зарада за рад у сменама