РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА


УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(”Сл.гласник РС”, бр.98/2006)

Високи савет судства
Положај, састав и избор
Члан 153

Високи савет судства је независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија.

Високи савет судства има 11 чланова.

У састав Високог савета судства улазе председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са законом.

Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један са територије аутономних покрајина, и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Председници судова не могу бити изборни чланови Високог савета судства. Мандат чланова Високог савета судства траје пет година, осим за чланове по положају. Члан Високог савета судства ужива имунитет као судија.


НАДЛЕЖНОСТ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Члан 154

Високи савет судства бира и разрешава судије, у складу са Уставом и законом, предлаже Народној скупштини избор судија приликом првог избора на судијску функцију, предлаже Народној скупштини избор председника Врховног касационог суда и председника судова, у складу са Уставом и законом, учествује у поступку за престанак функције председника Врховног касационог суда и председника судова, на начин предвиђен Уставом и законом, врши и друге послове одређене законом.

Правни лек
Члан 155

Против одлуке Високог савета судства може се уложити жалба Уставном суду, у случајевима прописаним законом.


САСТАВ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

три члана по положају

Председник Врховног касационог суда
Министар надлежан за правосуђе
Председник надлежног одбора Народне скупштине

осам изборних чланова

шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један са територије аутономних покрајина
два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета